موسسه های خیریه

خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع):

فراهم نمودن زیرساخت‌های قانونی برای اشتغال پایدار برای محرومین، نیازمندان، کارگران و کارفرمایان با اصلاح قانون کار از طریق دولت و مجلس ارائه‌­ی راهکارهای بین­ المللی

ارائه­‌ی راهکارهای شرع مقدس در اصلاح روابط کار

رفع موانع پیش روی اشتغال با اصلاح قانون کار

اصلاح روابط کار با درک متقابل کارگر و کارفرما از شریک تجاری خود

افزایش بهره­وری و مهارت به واسطه­­ی اشتغال پایدار

درگیرکردن اقشار مختلف جامعه اعم از دانشجویان، بیکاران، روستاییان، مسئولین ذیربط، ناظران و تصمیم­‌ گیرندگان در حوزه‌­ی قوانین و روابط کار، کلیه‌­­ی گروه­‌های ذینفع در حوزه­­ی اقتصاد و قوانین و روابط کار (کارگری وکارفرمایان) با دغدغه­های مشکلات پیش روی اشتغال با اصلاح قوانین کار

احیاء مشاغل سنتی، کوچک و متوسط صنعتی فراموش­شده یا رو به تعطیلی از طریق بستر سازی، چاره­سازی و یا آگاه­سازی در جامعه­ی هدف با اصلاح قانون کار

راه های ارتباطی :

واحد اشتغال: ۰۹۱۴۰۴۴۹۴۷۵

واحد روابط عمومی: ۰۹۱۶۲۲۹۷۰۶۸

http://nazreeshteghal.com/

فعالیت این خیریه از سال 1364 بصورت ارائه خدمات محدود به خانواده ای بی سرپرست از طرف جمعی از نظامیان شروع شد و با راهنمائی مرحوم آقای محمد میرفارسی، ضمن آشنائی با حضرت آیت اله حاج آقا جواد علم الهدی، این تلاش ها در بخشی از ساختمان مجمع خدمات فکری اسلامی واقع در میدان خراسان در کوچه زیبا متمرکز شد و مدتی نیز در منزل مرحوم علیزاده در همان کوچه ادامه یافت.

خيريه بر نقش موثر و عاطفي مادران در كنار فرزندان خردسال تاكيد داشته و از آنان در خانه و كاشانه خودشان سرپرستي ميكند و مادران را به عنوان اهرم و رابط ارزشمندي براي پياده كردن اهداف تربيتي، فرهنگي و اخلاقي به حساب ميآورد .

خيريه به حفظ كرامت و عزت نفس خانواده هاي تحت پوشش عنايت خاص داشته و در برخوردها و ارائه خدمات انساني به گونه اي عمل ميكند كه خدشه اي به احساسات آنان وارد نيايد و افراد تحت پوشش خود را در ميان مربياني مهربان و دلسوز احساس كنند.

مشاوران و برنامه ريزان خيريه در عمل به نوجوانان مي آموزند كه بزرگان و انديشمندان عالم اغلب يتيم بوده و سختي ها و مشكلات ناشي از فقدان پدر، روح آنان را آبديده و براي ترقي و تعالي آماده ساخته است . عمده ترين فعاليت هاي خيريه توسط پرسنل افتخاري اعم از برادران و خواهران نيكوكار انجام ميشود و مشاغل اداري اغلب به فرزندان تحصيل كرده خانواده هاي تحت پوشش واگذاري گردد كه پس از كسب تجربه و تخصص در صورت تمايل مجاز به انتقال و اشتغال در سازمان ها و نهادهاي ديگر خواهند بود .

راه های ارتباطی :

دفتر مرکزی :57706-33508981

https://fatemehzahra.org/

جامعه ابرار به منزله  نهادی غیردولتی ، غیرانتفاعی و غیر سیاسی ، در سال 1389 به همت رئیس وقت اتاق ایران ، ؟آقای دکتر نهاوندیان و جمعی از فعالان اقتصادی سراسر کشور ، مطابق با قوانین اتاق ، به عنوان تشکلی وابسته به اتاق ایران ، تاسیس شد.همچنین در سال 1394 موفق به اخذ پراونه فعالیت سازمان مردم نهاد به شماره 27862 از وزارت کشور گردید.

پس از گذشت کمتر از یک دهه از فعالیت جامعه نیکوکاری ابرار ، با عنایت پروردگار و حمایت مالی و معنوی فعالان اقتصادی کشور ، این نهاد توانسته اقدامت موثری در جهت ایجاد و ترویج کارآفرینی ، رشد و فرهنگی وتوانمندسازی محرومان جامعه به ویژه در مناطق روستائی محروم به انجام رساند و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی و افزایش اثر بخشی اجتماعی نیکوکاری ، به موفقیت های ارزشمندی دست یابد.

راه اندازی نمایندگی های ابرار در سراسر کشور ، اجرای طرح حمایت تحصیلی در بیش از 20 استان کشور ، اجرای طرح توسعه پایدار روستایی در استان خراسان جنوبی و برنامه ریزی جهت گسترش این طرح در استان های دیگری چون سیستان و بلوچستان ، کردستان و کرمان ، ساخت مراکز تولیدی و آموزشی در استان های بوشهر و آذربایجان شرقی ، مشارکت در ایجاد شبکه ملی موسسات خیریه و نیکوکاری بخشی از دستاوری های ابرار می باشد.

راه های ارتباطی :

تلفن: ۳۱ ۲۸ ۸۵۷۳ -۰۲۱

https://abrarcharity.ir/

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن و خانواده های آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﺎد روزﺑﻪ زﻧﺠﺎن در ﺳﺎل 1378 به شماره 80 ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎد روزﺑﻪ زﻧﺠﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ، ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن آن از اﻧﮕﯿﺰه واﻻي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺣﻮزه آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن و خانواده های ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎري و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﯿﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎي ﺑﻼﻋﻮض آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎد روزﺑﻪ زﻧﺠﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ – اجتماعی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﮐﻤﮏ ﻫﺎ و ﻫﺪاﯾﺎي ﻣﺮدﻣﯽ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎي داوﻃﻠﺐ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮان ﯾﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ارزﺷﻬﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎﯾﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزي و ﺑﻬﺒﻮد روﯾﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺎي ﺑﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻞ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﺗﻼﺷﻬﺎي اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ روزﺑﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯽ در اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺸﻤﺎر آورد

راه های ارتباطی :

 تلفن :024-33785657

http://www.roozbeh-charity.ir

موسسه عام المنفعه خواجه نصیر الدین طوسی در سال ۱۳۷۰ از سوی پیشکسوتان متدین عرصه آموزش و فرهنگ و جمعی از جوانان دانش آموخته متعهد دانشگاهی و با کسب مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود.
از سال ۷۷ و در راستای اهداف عالیه فرهنگی و تربیتی این موسسه اردوهایی بلند مدت با نام «اردوی جهادی» برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان موسسه راه اندازی گردید که در این اردوها همه ساله جمعی از دانش آموزان و مربیان و فارغ التحصیلان به یکی از مناطق محروم کشور اعزام می شوند.
همه ساله بر تعداد افرادی که تمایل به حضور در اردو یا کمک رسانی مادی و معنوی به مناطق محروم دارند افزوده می شود و این امر مسئولین موسسه را بر آن داشت که فعالیتهای خود را در مناطق محروم گسترش داده و با راه اندازی مجموعه ای مستقل فعالیتهای محرومیت زدایی خویش را بویژه در مناطق روستایی کشور گسترش دهد. که در این راستا و پس از ۱۲ سال فعالیت مداوم در مناطق محروم کشور، تشکیلاتی مستقل تحت عنوان «بنیاد خیریه غیردولتی خواجه نصیر طوسی» به شماره ثبت ۲۵۵۰۹ و با کسب مجوز از وزارت کشور و با محدوده فعالیت فرا استانی درسال ۱۳۸۹ راه اندازی گردید.

راه های ارتباطی :

۰۲۱۶۶۵۰۵۲۴۹

۰۲۱۶۶۵۲۱۵۶۳

۰۹۱۲۷۲۶۱۶۴۶

https://knti.ir/

بیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان:

بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان سازمانی مردم‌نهاد و غیرانتفاعی است که از سال ۱۳۸۴ با هدف ترویج و توسعه کسب‌وکار و کارآفرینی در بین زنان، جوانان، نوجوانان و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی، همچنین نهادسازی در گستره جغرافیایی ایران با اولویت ترجیحی مناطق کم‌برخوردار (به خصوص سیستان و بلوچستان، خوزستان، و خراسان جنوبی) فعالیت می‌کند.

 

راه های ارتباطی :

شماره‌های تماس: ۰۲۱۸۸۵۱۴۵۱۸ الی ۲۰

www.foundationed.ir

انجمن ملی کسب و کار ایران یک نهاد غیر انتفاعی است که با هدف ارتقای سطح علمی و مهارت های کاربردی مدیران کشور از طریق انتقال و تبادل دانش مدیریت کسب و کار بستری را برای شبکه سازی،  رشد و توسعه کسب و کار ها فراهم نموده تا از طریق ارزیابی، اعتبارسنجی، مشاوره و برگزاری همایش ها، سمینار ها و کارگاه های تخصصی در راستای تعالی کسب و کار های ایران زمین گام بردارد. با عضویت در انجمن ملی کسب و کار ایران علاوه بر بهره مندی از خدمات آن به معتبرترین شبکه ارتباطی کارآفرینان و مدیران عالی رتبه کشور راه خواهید یافت.

اهداف:

ارتقای سطح علمی و مهارت های کاربردی مدیران کشور از طریق انتقال و تبادل دانش مدیریت کسب و کار

راه های ارتباطی :

021-86025298

http://www.iranmba.net/

رعد را اوایل دهه ۶۰ پایه‌گذاری کردیم. هدف اولیه رعد که امروزه نیز همه به آن ایمان داریم؛ آموزش‌های رایگانِ فنی و حرفه ای تخصصی به توانیابان است تا آن‌ها در زندگی، استقلال فردی به دست بیاورند. رعد در این ۳۰ سال رشد کرده و هنوز در پی رشد است. رشدی که هدفی ندارد جز؛ بالا بردن حضور اجتماعی و موثر افراد دارای معلولیت در جامعه

 راه های ارتباطی :

تلفن : 021-88082266

www.raad-charity.org

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *