مدیران چگونه می توانند خلاقیت را تقویت کنند ؟

خلاقیت یعنی توان ساختن یا خلق کردن چیزی جدید است.

خلاقیت در شبکه کاری مرحله است که باعث می شود ، ایده ها جدید نوآوری را میسر سازند و یکی از عوامل حیاتی شبکه کاری می باشد.

تعداد اندکی می دانند که چگونه نوآوری و خلاقیت را در کار های شبکه ای خود گسترش دهند. 

عوامل ذیل از موارد مهمی می باشد که خلاقیت تاثیر زیادی دارد.

زمان

یک چالش بسیار مهم زمان می باشد بیشتر افراد می گویند اگر زمان کافی و مناسب در اختیار داشته باشم و در طول این مدت کسی مزاحمتی برای من ایجاد نکند من می توانم کارم را به بهترین نحو انجام دهم و رضایت بیشتری از شغلم خواهم داشت اما در طول روز این زمان بسیار محدود در اختیار من قرار می گیرد.

صلاحیت کارکنان

دومین موضوع مهم در گسترش خلاقیت صلاحیت کارکنان می باشد ، بسیاری از مدیران می گویند : «اگر بدانم که کارکنانم از لحاظ فنی صلاحیت مورد نظر را دارند می توانم مرزهای صلاحیت فنی را به حوزه هایی تازه و ناشناخته گسترش دهم و در نتیجه به عقاید متبکرانه و نوآورانه دست پیدا کنم» اما در مقابل برخی مدیران نیز می گویند : «صلاحیت فنی نمی تواند ملاکی برای ایجاد عقاید جدید وخلاقانه باشد، برخی افراد برای انجام کاری اعتماد بنفس و صلاحیت ندارند اما درمجموع کارکنان با صلاحیت برای خلاقیت سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

محیط و منابع لازم برای پیگیری عقاید و ایده ها

بهترین زمان برای خلاقیت زمانی می باشد که بتوانیم میان نیاز به دسترسی به افراد و منابع یا دسترسی به زمان تعادل برقرار کنیم ، همچنین ایده ها زمانی شکوفا می شود که ایده های دیگران را بیازماییم و این کار میتواند بسیار دشوار باشد.

ارتباطات آزاد و تبادل اطلاعات

محیطی که افراد در آن یک دیگر را نادیده می گیرند ، می تواند ازمهم ترین موانع برای عدم تبادل اطلاعات و در نتیجه عدم خلاقیت می باشد. دستیابی به اطلاعات از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا از طریق بیان ایده های جدید که نشات گرفته از تجربه های گذشته می باشد می توان به خلاقیت دست یافت.

ساختار مناسب محیط کار

اگر محیط کار به گونه ای باشد که مشکلات بدون سرزنش و توبیخ دیگران حل بشود می تواند میحطی مناسب و انعطاف پذیر برای گسترش خلاقیت باشد.

رهبری متعهدانه

یکی از وظایف مهم رهبر یا مدیر حذف مشکلات و موانع می باشد ، رهبری که مشکلات و موانع را از سرراه بر می دارد باعث تقویت خلاقیت بین کارکنان خود می شود.

حقوق مناسب

پول می تواند مشوقی برای سرکار آمدن باشد اما پول نمی تواند باعث سود که فردی کار خود را به نحو احسن انجام دهد. حقوق مهم است اما باید در حدی مناسب باشد و تنها عاملی برای تحرک کارکنان نمی باشد.