شبکه اشتغال

شبکه به گروهی از افراد و یا کسب وکارها اطلاق می شود که برای انجام یک پروژه یا هدف خاص باهم در ارتباط بوده و همدیگر را تکمیل می کنند و برای مواجه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با یکدیگر همکاری می کنند. شبکه های اشتغال در دو حالت عمودی و […]