برگزاری لایو با استاید برجسته حوزه دوخت های سنتی

برگزاری لایو با اساتید برجسته حوزه دوخت های سنتی سرکارخانم شهین پزشکی و سرکارخانم مریم سماک و با حضور مدیر اجرایی طرح ملی توسعه مشاغل خانگی استان سیستان و بلوچستان و سرکار خانم مریم سورزایی فعال حوزه سوزن دوزی با موضوع نوآوری در طراحی و تغییر نقوش سنتی

این لایو که در تاریخ یکشنبه 22 اسفندماه سال 1400 برگزار شد به موضوعات ذیل اشاره شد :

  • مرز نوآوری و طراحی در مسیر نقوش سنتی چیست؟
  • جایگاه صبر ، طبیعت ، سادگی و قدرت در نقوش سنتی
  • راهنمای استفاده از نقوش سنتی و ابداعات جدید بر روی محصولات چه مواردی را شامل می شود؟
  • صدای مردم را در طراحی های نوین  باید شنید و برای آن چاره ای اندیشید؟
  • مبنای هویت ها و اصالت ها که  در نماد ها و نقوش هر منطقه تجلی پیدا می کند ، چگونه بدست خواهد آمد؟

جهت مشاهده لایو در اینستاگرام می توانید بر روی تصویر ذیل کلیک نمایید.