نقوش سوزن دوزی سنتی سیستان و بلوچستان

در سوزن دوزی سنتی بلوچی از گل و گیاه و زیورآلات و عناصر طبیعی و … الهام می گیرند و به نوع ساده و مرکب تقسیم بندی می شود. 

جَوَک : نام گردنبندی از زیورآلات بانوان بلوچ می باشد به شکل لوزی در ابعاد مختلف است که در وسط آن لوزی کوچکی قرار دارد که بر راس آن عدد هفت به صورت باز و حجیم قرار گرفته است.

روچ بَر : خطوطی متقاطع یه صورت هفت ، هشتی هیتند که میان دو خط موازی قرار گرفته اند و از پشت پارچه دوخته می شوند.

چَکَن : خطوط عمودی ریزی که به موازات هم قرار می گیرند.

جالار : خطوط موازی عمودی میان دو خط افقی که در رنگ های مختلفی دوخته می شود.

کَپُّک : لوزی که بر سه راس آن لوزی و بر راس دیگرش مثلثی است که با لوزی های کوچک پر شده است.

بَتَنو : چهار مربعی که به شکل + در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که یکی در وسط و سه مربع دیگر به اضلاع چسبیده اند ، داخل هرکدام از این + طرحی هشت ضلعی به شکل حرف انگلیسی «I» می باشد.

ماه ءُ روچ : روچ به معنای خورشید است ، این طرح هلال ماه است که خورشید را در بر گرفته است.

صَبا صَبا : به علامت < در ریاضی شباهت دارد و با خطوط ریزی پوشانده شده است.

کِتّار پادِک : به معنای پای حشره است و طرحی مشابه آن دارد.

مُرگ پانچ : طرحی شبیه پای مرغ است.

دارُک : همان روچ بر است با این تفاوت که فاصله بین خطوط بیشتر است.

چِمّ ماهی : به چشم ماهی شباهت دارد که زنجیروار به هم متصل هستند.

شیرازه : طرح آن به شکل خطوط مورب و موازیند که زایده هایی از آن ها منشعب شده و به هم وصل می شوند.

تاج پادشاه : شبیه تاجی است که از قسمت پایین  به دو خط موازی متصل است .

طرح گل بادام : طرح بته جقه ایست که در دو طرف آن دو خط مارپیچ قرا دارد. 

کُردَلُک : طرح مربعی است که در دو گوشه بالا و پایین در قسمت پیش سینه به کار می رود و شامل نقوشی است که از خطوط عمود برهم شکل می گیرد.

گرءُ هِل : یعنی بگیر و بگذار ، که منظور به گیری یک در میان لوری ها می باشد و به شکا V  بوده و ئرون آن با مربع های ریز پر شده است.

شمس بانور : به قطه ای طلایی که به پیشانی عروس بلوچ می بندند شمس می گویند این طرح همانند آن شمس است اما بر عکس بوده و در کنار آن گل بوته ای قرار دارد.

دل بنده : به معنای دل بستگی است ، چند ضلعی که به دو  خط موازی متصل شده و دو خط موازی دیگر با فاصله به موازات آن تکرار شده و بین این خطوط با گل و آینه تزیین می شود ، داخل چندضلعی دو مثلث کوچک قرار دارد.