اصلاحيه دستورالعمل يارانه دستمزد-ويرايش مهر1399

در راستای اجرای تبصره 4 ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه توسعه اقتصادی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه مورخ 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی مبنی بر حمایت از مناطق غیر برخوردار از اشتغال ، قوانین بودجه سنواتی بویژه بودجه های سال های اجرای برنامه ششم توسعه و بند هایی از سیاست های کلی و اشتغال ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (1) مصوبه هیات وزیران به شماره 57435/16/77ت مورخ 1399/1/11 درخصوص بخش ها و رسته های کسب و کار های اقتصادی با بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا دستورالعمل طرح پرداخت یارانه دستمزد با اولویت مناطق کم برخوردار از اشتغال و بنگاه های به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا مورد بازبینی قرار گرفته و شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.

برای مشاهده بیشترکلیک کنید.

اصلاحيه دستورالعمل يارانه دستمزد-ويرايش مهر1399