زنبور عسل

“و خداوند به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و سقف های رفیع منزل گیرید و سپس از حلاوت و میوه های شیرین و شهد گل های خوشبو تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به اطاعات بپویید آنگاه از درون آنها شربت شیرین به رنگ های مختلف بیرون آید که در […]