نمایشگاه مجازی

فرصتی برای نمایش توانمندی های کسب و کارهای خانگی

فعالین این حوزه در استان می توانند جهت حضور در نمایشگاه های مجازی/فیزیکیکارخونککه با همراهی شهرداری و سایر سازمان های مرتبط برگزار می شود ، ثبت نام نمایند.

برگزاری اولین نمایشگاه (بزودی)

اطلاعات بیشترجهت ثبت نام