از بانوان کارآفرین حمایت ویژه خواهدشد

  • دکتر انسیه خز علی در نسشت با اقشار مختلف زنان : از با نوان کارآفرین به صورت ویژه حمایت می کنیم.
  • دکتر خزعلی در نشست با اقشار مختلف زنان کرمان ضمن شنیدن مشکلات زنان در حوزه های مهتلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و … بیان کرد : بیش از 100 میلیارد اعتبار در حوزه بانوان در زمینه های آموزش ، حوزه علمیه ، کارآفرینی ، فرهنگی ، اقتصادی ، مسکن ، دانش بنیان و … در نظر گرف ته شده است.
  • وی با اشاره به تخصیص اعتبار برای راه اندازی کارگاه های اشتغالزایی در زندان ها افزود : بسیاری از آسیب های اجتماعی باید با انگیزه دادن و ایجاد کار برای زنان توسط مردم و به کمک دولت برطرف شود.
  • دکتر خزعلی فضای کاری ، مجوز و بازارفروش را از جمله مطالات اکثر کارآفرینان و فعالین مشاغل خانگی بیان کرد و گفت : زنان کار آفرین راه حل هایی برای حل این مشکلات ارائه دهند ، همچنین گاهی تولیدات خوبی توسط برخی کارآفرینان صورت میگیرد که در بازار داخلی اشباع شده و باید امکان فروش در بازار خارجی برای آن ها فراهم شود.
  • وی تصریح کرد : سعی داریم در هر استانی بازارچه خاصی برای زنان سرپرست خانوار تدارک ببینیم.