برگزاری اردوهای کارآفرینی برای معلولان

سرپرست دفتر امور توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور :

  • مقرر است  نخستین بار برای سیاست گذاری در حیطه های مختلف اشتغال معلولین از جمله نابینایان ، ناشنوایان ، معلوان جسمی حرکتی و دیگر افراد دارای معلولیت ، بتوانیم با حضور انجمن ها ، نخبگان و سایر صاحب نظران معلولیت ،تمام سیاست های شغلی خود را بازنگری کنیم و جلسات هم اندیشی گذاشته شود تا در رده های مختلف بتوانیم فرصت های شغلی جدید و طرح هایی را که می تواند از اشتغال حمایت شده در منزل حمایت کند ، شناسایی کنیم.
  • همچنین می خواهیم از ظرفیت های سازمان فنی و حرفه ای برای آموزش ها و دریافت مدارک فنی و حرفه ای برای آموزش ها و دریافت مدارک فنی و حرفه ای استفاده کنیم. یکی از برنامه های ما برگزاری اردوهای کارآفرینی است که بتوانیم 56 نفر از افراد دارای معلولیت که برای خوداشتغالی آماده شده اند را به بازدید از مراکز کارگاهی ، حرفه ای و تولیدی و ببریم وآنان بتوانند با کارآفرینان موفق مصاحبه کنند و تجارب آنها را دریافت کنند.
  • همچنین تفاهم نامه هایی با شرکای کاری مختلف از جمله بنیاد برکت ، صندوق کارآفرینی امید و کانون های مشاوره کارآفرینی منعقد و ارتباطی برقرار شده که از تجارب آنها و از فرصت هایی که آنها تامین می کنند ، استفاده کنیم تا بتوانیم انجمن های معلولین را در حوزه اشتغال فعال کنیم و خیرین توانمندسازی را به سمت تشکیل کانون های خیرین توانمندسازی در حیطه اشتغال سوق دهیم.