آیین نامه ها به نفع زنان کارگر اصلاح می شود

آیین نامه ها به نفع زنان کارگر اصلاح می شود

بهداد مدیر کل امور اجتماعی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بیان داشتند:

امروزه سلامت روان ، مهمترین موضوع برای قشر کارگران می باشد.
همچنین حضور زنان کارگر و نقش آنها در جامعه کار و تولید بسیار کلیدی است ، از این رو تصمیماتی کلان و راهبردی برای این قشر گرفته شده است.

🔹اصلاح آیین نامه ها برای حمایت از زنان کارگر و تسهیل فرزندآوری ، فرزند پروری وتحکیم خانواده در قالب سندی بررسی می شود و براساس تاکید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افراد تحت پوشش خدمات سلامت از جمله سلامت روان باید از یک میلیون به سه میلیون افزایش یابد.

در همین راستا ، سند ارتقاء روان جامعه کار و تولید در ۲ ماه آخر سال گذشته تهیه شد که در آن به سطوح مختلف پیشگیری با رویکرد جامع نگری صورت گرفت ، یعنی باید تمام جنبه ها این موضوع نگاه کنیم و برنامه کاملی داشته باشیم.

آیین نامه ها به نفع زنان کارگر اصلاح می شود

بهداد مدیر کل امور اجتماعی وزرات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بیان داشتند:

امروزه سلامت روان ، مهمترین موضوع برای قشر کارگران می باشد.
همچنین حضور زنان کارگر و نقش آنها در جامعه کار و تولید بسیار کلیدی است ، از این رو تصمیماتی کلان و راهبردی برای این قشر گرفته شده است.

🔹اصلاح آیین نامه ها برای حمایت از زنان کارگر و تسهیل فرزندآوری ، فرزند پروری وتحکیم خانواده در قالب سندی بررسی می شود و براساس تاکید وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افراد تحت پوشش خدمات سلامت از جمله سلامت روان باید از یک میلیون به سه میلیون افزایش یابد.

در همین راستا ، سند ارتقاء روان جامعه کار و تولید در ۲ ماه آخر سال گذشته تهیه شد که در آن به سطوح مختلف پیشگیری با رویکرد جامع نگری صورت گرفت ، یعنی باید تمام جنبه ها این موضوع نگاه کنیم و برنامه کاملی داشته باشیم.