تکنیک طوفان فکری

معروف ترین تکنیک پرورش خلاقیت درجهان طوفان فکری است ، که به صورت انفرادی و گروهی می باشد.

این روش به این صورت است که شرکت کنندگان در اتاق مخصوص فکر دور هم جمع می شوند و برای یک موضوع خاص راه حل های پیشنهادی خود را که به ذهنشان خطور می کند ، ارائه می دهند.

از قوانین مهم در طوفان فکری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-هرچه راه حل ها و روش های پیشنهادی بیشتر باشد بهتر است زیرا باعث می شود راه حل های خلاقانه تری کشف شود.

2- از ایده های دور از ذهن استقبال بیشتری نماییم زیرا ایده های عجیب و دور از ذهن باعث می شود کشف ایده های جدید و خلاقانه می شود.

3- ایده ها را با هم ترکیب کنیم و ایده جدید ایجاد کنیم.

4- ایده های دیگران را مورد قضاوت قرار ندهیم در اتاق فکر همه آزادانه و رها می توانند فکر کنند وسایر شرکت کنندگان نباید ایده فردی را مورد قضاوت قرار دهند.