فعالین عزیز کسب و کار های خانگی اگر برای گرفتن مجوزها ، راه اندازی کارگاه ها و کسب و کار خودتان نیازمند صدور گواهینامه مهارت هستید. می توانید در خواست خود را ثبت نمایید و ماسعی می کنیم از طریق شبکه ی که داریم شما را به مجموعه های که می توانند  گواهینامه مهارت صادر نمایند متصل نماییم و یک تسهیل مثبت در این کار انجام شده باشد