فرصتی برای نمایش توانمندی های مردمان سرزمین آفتاب

فعالین کسب وکارهای خانگی در استان می توانند جهت حضور در نمایشگاه های مجازی و فیزیکی کارخونک که با همراهی شهرداری وسایر سازمان های مرتبط برگزار می شود.