اعطای تسهیلات به پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی کشور

پرداخت تسهیلات بانکی به پیشرانان طرح ملی توسعه مشاغل خانگی کشور

در راستای اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی طبق تفاهم نامه انجام شده فی مابین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، صندوق کارافرینی امید و جهاد دانشگاهی مقرر گردید افراد توانمند که میتوانند در قالب پیشران ، شبکه های کسب و کار خانگی را سازمان دهی و راهبری نمایند از طریق جهاد دانشگاهی جهت دریافت تسهیلات مناسب به معاونت توسعه و کارافرینی وزارت خانه معرفی گردند.
مطابق این مسیر تسهیلات لازم پس از بررسی های لازم در اختیار پیشرانان توسط صندوق کارافرینی امید قرار خواهد گرفت .
لازم به ذکر است تعیین تناسب تسهیلات برای هر فرد توسط جهاد دانشگاهی انجام خواهد شد همچنین افراد تحت پوشش پیشران های مشاغل خانگی به عنوان اشتغال غیر مستقیم شناسایی می شوند و با توجه به عدم الزام پیشران به بیمه نمودن آنها در صورت تمایل می توانند این افراد از بیمه صندوق روستاییان و عشایر بهره مند شوند.