پیشران در مشاغل خانگی

پیشران به فرد یا شرکتی گفته میشود که متناسب با توانمندی های خود ، بخشی از نیازهای متقاضیان فعال در مشاغل خانگی را مرتفع می نماید.

این نیازها عبارتند از : تهیه مواد اولیه ، بازار فروش ، تولید محتوا ، تامین سرمایه ، تامین تجهیزات و سایر اقداماتی که بتواند هماهنگی لازم را بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان این محصولات فراهم آورد.

در واقع پیشران ها ، مجموعه هایی هستند که با تحت حمایت قراردادن متقاضیان مشاغل خانگی در راستای توسعه و پایدارسازی اشتغال آنان گام بر می دارند و جزو بازیگران اصلی شبکه های اشتغال محسوب می شوند.