شما می توانید با تکمیل مشخصات ذیل آمادگی خویش را جهت حضور در تیم پاسخ مجموعه اعلام نمایید