در صورت تمایل برای کمک و اطلاع از برنامه های حمایتی کارخونک از افراد مستعد و متقاضی اشتغال می توانید موارد ذیل را تکمیل نموده تا از اخبار این حوزه با خبر شوید.