همراه عزیز ، جهت حضور در نمایشگاه های کارخونک لازم است  موارد ذیل را مد نظر قرار دهید:

1- نمایشگاه صرفا برای کسب وکارهای خانگی برگزار می گردد.

2- محصولات جهت عرضه نیازمند دریافت تایید از کارخونک است.

3- چنانچه در مسیر ایجاد و یا توسعه کسب و کار خانگی خویش توسط سازمان و یا نهادی مورد حمایت قرار گرفته اید لطفا در قسمت فرم ثبت نام بدان اشاره نمائید.