شبکه به گروهی از افراد و یا کسب وکارها اطلاق می شود که برای انجام یک پروژه یا هدف خاص باهم در ارتباط بوده و همدیگر را تکمیل می کنند و برای مواجه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با یکدیگر همکاری می کنند.

شبکه های اشتغال در دو حالت عمودی و افقی مطرح می باشند.

شبکه های افقی :

ارتباط بین تولیدکنندگان محصولات خانگی که محصولات مشترک تولید یا ارائه می کنند را فراهم می سازند.

شبکه های عمودی :

ارتباط بین کسب و کارهای مشاغل خانگی با سایر کسب و کارها را در طول زنجیره ارزش فراهم می سازند.

اهمیت شبکه ها در توسعه مشاغل خانگی :

مسیری سریع برای ارتقای سطح سرمایه اجتماعی دارای قابلیت تکرار در سطح کسب و کار دارای قابلیت پایایی، به دلیل وجود علقه ها و منافع جدی و مشخص

ایجاد امکان یادگیری جمعی و تغییر عرفهای کسب و کاری ایجاد هویت مشترک و احساس مسئولیت جمعی رفع چال شهای یک نفره بودن اغلب کسب و کارهای خانگی ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و ثروت محلی و منطق های توسط کارآفرینان جدید و بنگاههای جوان و رو به رشد آنها با ایجاد شبکه های تجاری پایدار