دستورالعمل اجرایی بهداشتی در رشته های موادغذایی مشاغل خانگی

پیرو جلسات کارشناسی و مدیریتی طی یک سال گذشته با حضور نمایندگان دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی،معاونت محترم برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ومعاونت محترم توسعه صنایع و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهادکشاورزی،سازمان غذا و دارو و اتاق تعاون ایران نسبت به بررسی و اصلاح دستورالعمل ها و فهرست فعالیت های مشمول مشاغل خانگی در تاریخ(99/6/19 و99/7/30 و 99/9/26 و99/10/3) اقدام ودستور العمل و فهرست نهایی به تایید رسید.

برای مشاهده بیشترکیلک کنید.

[دستورالعمل اجرایی بهداشتی در رشته های موادغذایی مشاغل خانگی