معیار شناسایی برای استفاده از بیمه قالی بافی
  • متقاضی فاقد کارفرما بوده و با دریافت مزد یا حقوق معین در ازاء ساعت کار مشخص در استخدام اشخاص حقوقی یا حقیقی نبوده باشد.
  • با استفاده از دستگاه فعال به کار بافندگی مشغول بوده و عرفا به عنوان بافنده شناخته شود.
  • در واحد مسکونی خود مبادرت به شغل بافندگی نماید.
نرخ مبنای محاسبه و چگونگی وصول حق بیمه قالیباف

درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو که واجد شرایط عقد قرارداد شناخته شوند به طور مقطوع معادل حداقل دستمزد کارگر عادی مشمول قانون کار در زمان انعقاد و نرخ حق بیمه آنان به طور یکسان معادل ۲۷% دستمزد مبنای کسر حق بیمه تعیین گردیده که پرداخت ۷% آن سهم بیمه شده و ۲۰% دیگر آن به عهده دولت خواهد بود.

بیمه شده مکلف است مبلغ حق بیمه را در دو نوبت شش ماهه اول و شش ماهه دوم در طول یکسال به حساب سازمان واریز نماید مشروط بر آنکه حق بیمه هر دوره حداکثر طی سه ماهه اول هر دوره پرداخت گردد.

شرایط و مدارک لازم برای انعقاد قرارداد بیمه قالیبافی

پذیرش تقاضا و انعقاد قرارداد با متقاضیانی که در زمان درخواست عقد قرارداد بیش از ۵۰ سال سن داشته باشند موکول به احراز شرایط زیرین خواهد بود:

اولاً- در تاریخ ثبت تقاضا سن آنان از ۵۵ سال تمام تجاوز نکرده باشد.

ثانیاً- حق بیمه سهم بیمه شده مربوط به سالهای مازاد بر ۵۰ سال سن را که نرخ و مبنای محاسبه آن قبلا توضیح داده شده بطور یکجا و حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا به حساب سازمان واریز نماید.

ثالثاً- بافندگان موصوف (سن بین ۵۰ تا ۵۵ سال) فقط یکبار می توانند از امکان پرداخت حق بیمه به طور یکجا بابت سالهای مازاد بر ۵۰ سال استفاده نمایند ضمنا سوابق مازاد بر ۵۰ سال سن که حق بیمه آن به ترتیب موصوف اخذ می گردد صرفا در تعیین میزان مستمری قابل احتساب بوده و در احراز شرایط برقراری مستمری موثر نخواهد بود.

حوادث ناشی از کار برای قالیبافان

وفق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون، حوادث ناشی از کار، به حوادثی اطلاق می گردد که در ارتباط با حرفه بافندگی(با تشخیص سازمان) متوجه بیمه شدگان می شود بنابراین حوادثی که در محل مسکونی بیمه شده در حین بافت قالی، … با دستگاه فعال و در ارتباط مستقیم با آن رخ دهد ناشی از کار تلقی می گردد. ضمنا چنانچه مستنداً ثابت شود که بیمه شده در حال رفت و آمد جهت تهیه و یا خرید ملزومات و مواد اولیه بافندگی دچار حادثه گردیده اینگونه حوادث نیز ناشی از کار تلقی خواهد شد مشروط بر اینکه ارتباط رفت و آمد مزبور با حرفه بافندگی خانگی محرز گردد. بیمه شدگان موصوف، موظفند حداکثر ظرف ۳ روز اداری (مستقیما و یا از طریق خانواده یا بستگان خود) مراتب را به اطلاع شعبه مربوطه برسانند

حمایت های بیمه ای در بیمه قالی بافان

انواع مستمری های سه گانه (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت)، غرامت مقطوع فوت

نحوه تشخیص استحقاق و احراز شرایط برقراری مستمری

عیناً تابع مقررات عام قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

نحوه محاسبه میزان مستمری ها

متوسط دستمزد مبنای محاسبه میزان هر یک از مستمری های فوق الذکر بر اساس دستمزد خاص این گروه که مأخذ کسر حق بیمه قرار گرفته (نصف حداقل دستمزد کارگر عادی) و با رعایت ضوابط مقرر در قانون تامین اجتماعی تعیین می گردد.

سایر ضوابط در بیمه قالیبافان

در مواردی که بیش از یک نفر از اعضای یک خانواده به کار بافندگی خانگی اشتغال داشته باشند در صورت احراز شرایط مقرر در بخشنامه ارائه پوشش بیمه ای به هر یک از آنان و به طور جداگانه بلامانع خواهد بود.

بدیهی است انعقاد قرارداد با افراد فاقد شرایط ممنوع بوده و هر زمان که محرز گردد فرد بافنده فاقد شرایط مقرر بوده باید از انعقاد قرارداد خودداری و یا در مورد لغو قرارداد منعقده اقدام گردد.

معرفی فرد بافنده جهت انعقاد قرارداد صرفا توسط وزارت بازرگانی و سازمانهای بازرگانی استانها خواهد بود.

با عنایت به اعلام نظر مرکز ملی فرش ایران در خصوص بافندگان گبه و همچنین با توجه به اینکه گبه نوعی قالی محسوب می شود(گبه نوعی قالی است که پودهای بلند دارد) پذیرش درخواست این نوع بافندگان به منظور استفاده از مزایای قانون مذکور با رعایت کامل ضوابط مقرر بلامانع می باشد.